آذربایجان طنز روزنامه لری

قیمت : 25000 تومان

ناشر : انتشارات فرزانه

وارلیق

قیمت : 10000 تومان

ناشر : تورک کیتاب

زبان ترک‌های تهران

قیمت : 15000 تومان

ناشر : نشر اختر

دیل و ادبیات

قیمت : 17000 تومان

ناشر : انتشارات یاشماق